Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij voor het verzekeringsbedrijf verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst bijgaande informatie te verstrekken.

Ons kantoor

De adres gegevens van ons kantoor zijn:
Assurantie Bemiddeling Wegtransport (A.B.W.) B.V.
Calandstraat 28
3316 EA Dordrecht

handelsnaam: ABW

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12004586.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Aard van dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

 • Schadeverzekeringen
 • Inkomensverzekeringen
 • Zorgverzekeringen
 • Spaarrekeningen
 • Vermogen

In kernwoorden omschrijven wij onze dienstverlening als volgt:

 • Inventariseren van uw adviesvraag
 • Uitleggen van onze werkwijze en de wijze waarop u ons beloont
 • Het inventariseren van uw persoonlijke en bedrijfsomstandigheden
 • Het analyseren van de risico’s, uw mogelijkheden en de beschikbare financiële producten
 • U adviseren over passende mogelijkheden
 • De overeenkomst tot stand brengen (bemiddelen)
 • Controleren of de afgesloten financiële producten juist worden afgegeven door de aanbieder (bank/verzekeraar)
 • U informeren over relevante wijzigingen in afgesloten financiële producten

Als wij dat met elkaar afspreken, dan kunnen wij u ook gedurende de looptijd van het financiële product van dienst zijn.

Selectie van aanbieders

Nederland telt honderden aanbieders op het gebied van financiële diensten. Het is niet mogelijk om voor elke financiële dienst bij al deze aanbieders offertes op te vragen. Daarom selecteren wij periodiek, aan de hand van performancemetingen en ontwikkelingen in de markt, voor u die instellingen die naar ons oordeel de beste prijs / prestatieverhouding leveren. Op uw verzoek verstrekken wij graag een overzicht van de aanbieders die wij in ons advies betrekken.

Wijze van beloning

Indien u een schadeverzekering afsluit ontvangen wij van de aanbieder een vergoeding voor de door ons gemaakte kosten. Voor onze andere werkzaamheden brengen wij onze beloning rechtstreeks bij u in rekening. Hierover maken wij voorafgaand aan onze dienstverlening afspraken.

Kosten van distributie

Verzekeraars brengen voor verschillende vormen van distributie kosten in rekening. Deze kunt u vinden op de website van deze verzekeraars. In zijn algemeenheid zijn de volgende kostensoorten te onderscheiden:

Afgifte pakket
Afgifte losse polis
Prolongatie
Mutatie of wijziging van een pakket
Mutatie of wijziging van een losse polis
Print- of PDF kosten
Porto- of verzendkosten
Aanmaningskosten 1e herinnering
Aanmaningskosten 2e herinnering
Royementskosten

Vakbekwaamheid

Conform regelingen in de wet en toezichthouder AFM dienen medewerkers die klanten adviseren over financiële producten te beschikken over een zgn. Wft-diploma.

In dit kader hebben we binnen ABW de beleidslijn dat alle medewerkers met klantcontact beschikken over minimaal het diploma Wft-Schade en indien hun functie dat vraagt Wft-Inkomen.

Daarnaast dienen medewerkers met inhoudelijk klantcontact ‘permanent actueel vakbekwaam’ te zijn. Dit betekent dat alle klantmedewerkers altijd op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op hun vakgebied.

Medewerkers worden bij aanstelling hierop getoetst en vervolgens is vakbekwaamheid een jaarlijkse toetsingsgrond.

Zorgcollectiviteiten

In deze dienstenwijzer, opgesteld voor zorgcollectiviteiten, geven wij inzicht in onze werkwijze en toegevoegde waarde.

Privacy

Voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren (overeenkomst van opdracht, maar ook om u te informeren over relevante ontwikkelingen) is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens bij u opvragen en deze verwerken in onze administratie of advies- en offerteprogramma’s. U moet hierbij denken aan contact- en identificatiegegevens, gegevens over uw bedrijf en uw verzekeringsrisico’s en in sommige gevallen gegevens over uw gezondheid en/of strafrechtelijk verleden.

Wij verstrekken deze informatie aan aanbieders waar wij offertes of financiële producten of diensten voor u opvragen. Daarnaast verstrekken wij deze gegevens aan partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomsten, denk aan arbodiensten, experts, schaderegelaars of taxateurs. De persoonsgegevens worden bewaard zolang wij deze nodig hebben, maar in ieder geval zolang als dit wettelijk verplicht is of zolang als de overeenkomst loopt.

Als betrokkene heeft u het recht om in te zien welke informatie wij van u in onze administratie hebben opgeslagen. U kunt hiertoe een verzoek indienen via info@abw.nl. Bent u van mening dat de door ons aangehouden informatie niet juist is of onterecht wordt aangehouden, dan kunt u onze verzoeken om deze informatie aan te passen of te wissen. Ook kunt u ons verzoeken om deze informatie niet verder te verspreiden (beperking). Wij kunnen in een dergelijk geval wel om nadere onderbouwing van uw verzoek vragen, om op deze wijze vast te stellen of uw verzoek juist is. Hebben wij persoonsgegevens van u ontvangen doordat u ons hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, dan kunt u die toestemming te allen tijde intrekken.

Indien wij uw verzoek tot inzage, wijziging, wissen of beperking niet uitvoeren, dan heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep in de stellen bij de Burgerlijke rechter.

Als gevolmachtigd agent maken wij ook gebruik van persoonsgegevens die afkomstig zijn van andere bronnen, zoals de stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars, voor de registratie van schadevrije jaren (roy-data) en het afhandelen van schaden (clearinghuis regres), de stichting Centraal Informatie Systeem voor het voorkomen en beheersen van fraude (FISH) en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (voertuiginformatie).

Als gevolmachtigd agent maken wij (deels) gebruik van geautomatiseerde offerte- en acceptatieprocessen. De acceptatiebeslissing is onder meer afhankelijk van de door u aangeleverde informatie in combinatie met door ons geraadpleegde bronnen. Indien de acceptatiebeslissing voor u negatief uitvalt kunt u bij ons het verzoek indienen voor een handmatige beoordeling van uw offerte- of verzekeringsaanvraag.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons in vertrouwde handen zijn.

Op de verwerking van uw persoonsgegevens is ons privacystatement van toepassing. De meest recente versie hiervan vindt u op onze website onder het kopje Privacyverklaring.

Beloningsbeleid

Het beleid van onze ondernemingen is gericht op de lange termijn relatie met en belangen van onze klanten. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers.

Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet worden geprikkeld door de beloning tot het onzorgvuldig behandelen van klanten. Daarom ontvangen onze medewerkers uitsluitend een vast salaris.

Artikel 1:120 lid 2 Wft is op onze onderneming niet van toepassing.