Goederentransportverzekeringen Aanbieden: Wat Mag Wel en Niet?

Geplaatst 08 July 2024

In een uitspraak van het Europese Hof zijn criteria geformuleerd in welke situatie groepsverzekeringen aangeboden mogen worden, zonder vergunningsplicht. Veel logistieke dienstverleners, transportbedrijven en expediteurs bieden hun klanten de optie om een goederentransportverzekering af te sluiten. Dit roept echter de vraag op of dit is toegestaan zonder vergunning, of dat het valt onder verzekeringsbemiddeling waarvoor een vergunning nodig is. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) biedt meer helderheid over deze uitspraak. In dit artikel geven we een beknopte uitleg van de regels en richtlijnen.

Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is een verzekeringsovereenkomst tussen een verzekeringnemer en een verzekeraar, waarbij derden zijn verzekerd. Bijvoorbeeld een goederentransportverzekering die een transportbedrijf of expediteur afsluit voor zijn klant.

Wat is bemiddelen?

Volgens artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt bemiddelen als volgt gedefinieerd:

"Alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een verzekering tussen een cliënt en een verzekeraar of op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een verzekering."
Bemiddelen houdt dus in dat iemand als tussenpersoon optreedt bij het tot stand brengen van een verzekering tussen een klant en een verzekeraar, of helpt bij het beheer en de uitvoering van een verzekering.

Uitspraak van het Europese Hof en de interpretatie van de AFM

Uit een uitspraak van het  Europese Hof volgt dat er sprake is van bemiddelen als aan de volgende voorwaarden cumulatief wordt voldaan:

  1. Er is sprake van een keuzemogelijkheid; en
  2. Er wordt een vergoeding ontvangen.
Als aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, is er geen sprake van bemiddelen.

Keuze mogelijkheid

Volgens de AFM is geen sprake van een keuzemogelijkheid  als cumulatief aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Geen keuze voor een bepaalde dekking;
  • Geen keuze voor een bepaald verzekerd bedrag;
  • Geen keuze tussen verschillende polissen; en
  • Geen keuze voor een aanbieder/verzekeraar.
Wordt aan al deze voorwaarden voldaan, en speelt de verzekeringnemer geen adviserende rol, dan kwalificeert de verzekeringnemer niet als vergunningplichtige bemiddelaar.

Vergoeding

De AFM is van mening dat sprake is van een vergoeding als er een financieel voordeel behaald wordt door de verzekeringnemer. Het doorberekenen van de premie en (administratie)kosten wordt niet gezien als een vergoeding.

Klik hier voor de volledige toelichting van de AFM

Mag je een goederentransportverzekering afsluiten voor je klant?

Volgens de interpretatie van de AFM is het mogelijk om een goederentransportverzekering aan te bieden aan je klant, mits je hier geen financiële vergoeding voor ontvangt. Een vergoeding wordt gedefinieerd als elk financieel voordeel dat de groepsverzekeringnemer behaalt, waarbij de dekking onder de groepsverzekering niet puur als service aan de klant wordt aangeboden. Het doorberekenen van de premie en eventuele administratiekosten wordt niet als vergoeding gezien. Echter, als de groepsverzekeringnemer meer doorberekent aan de klant dan alleen de premie en administratiekosten, dan wordt dit wel beschouwd als een vergoeding.

Met deze interpretatie kunnen transportbedrijven en expediteurs dus nog steeds een goederentransportverzekering aanbieden aan hun klanten, zolang zij hier geen financieel voordeel uit halen.

Bron: AFM

Bel ons direct!

+31 (0)88 100 26 00