Dienstwijzer ABW

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij voor het verzekeringsbedrijf verplicht om voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst bijgaande informatie te verstrekken.

Adresgegevens van ons kantoor

Assurantie Bemiddeling Wegtransport (A.B.W.) B.V.
Calandstraat 28
3316 EA Dordrecht

Handelsnaam: ABW

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer

12004586

Aard van dienstverlening

In kernwoorden omschrijven wij onze dienstverlening als volgt:
 • Inventariseren van jouw adviesvraag
 • Uitleggen van onze werkwijze en de wijze waarop je ons beloont 
 • Het inventariseren van persoonlijke en bedrijfsomstandigheden
 • Het analyseren van de risico’s, de mogelijkheden en de beschikbare financiële producten 
 • Je adviseren over passende mogelijkheden - De overeenkomst tot stand brengen (bemiddelen)
 • Controleren of de afgesloten financiële producten juist worden afgegeven door de aanbieder (bank/verzekeraar) 
 • Je informeren over relevante wijzigingen in afgesloten financiële producten 

Als wij dat met elkaar afspreken, dan kunnen wij je ook gedurende de looptijd van het financiële product van dienst zijn.
Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:
 • Schadeverzekeringen
 • Inkomensverzekeringen
 • Zorgverzekeringen
 • Spaarrekeningen
 • Vermogen

Zeggenschap

Wij zijn een zelfstandige onderneming. Als participant heeft Nationale Nederlanden een minderheidsaandeel in ABW Assurantiegroep, waar ABW Verzekeringen onderdeel vanuit maakt. Overige aandelen zijn in handen van de directie van ABW.

Selectie van aanbieders

Nederland telt honderden aanbieders op het gebied van financiële diensten. Het is niet mogelijk om voor elke financiële dienst bij al deze aanbieders offertes op te vragen. Daarom selecteren wij periodiek, aan de hand van performancemetingen en ontwikkelingen in de markt, die instellingen die naar ons oordeel de beste prijs-prestatieverhouding leveren. Op verzoek verstrekken wij graag een overzicht van de aanbieders die wij in ons advies betrekken.

Wijze van beloning

Indien je een schadeverzekering afsluit, ontvangen wij van de aanbieder een vergoeding voor de door ons gemaakte kosten. Voor onze andere werkzaamheden brengen wij onze beloning rechtstreeks bij je in rekening. Hierover maken wij voorafgaand aan onze dienstverlening afspraken.
 • Afgifte pakket
 • Afgifte losse polis
 • Prolongatie
 • Mutatie of wijziging van een pakket
 • Mutatie of wijziging van een losse polis
 • Print- of PDF kosten
 • Porto- of verzendkosten
 • Aanmaningskosten 1e herinnering
 • Aanmaningskosten 2e herinnering
 • Royementskosten

Kosten van distributie

Verzekeraars brengen voor verschillende vormen van distributie kosten in rekening. Deze kan je vinden op de website van deze verzekeraars. In zijn algemeenheid zijn de kostensoorten te onderscheiden zoals hiernaast weergegeven.

Vakbekwaamheid

Conform regelingen in de wet en toezichthouder AFM dienen medewerkers die klanten adviseren over financiële producten te beschikken over een zgn. Wft-diploma.

In dit kader hebben we binnen ABW de beleidslijn dat alle medewerkers met klantcontact beschikken over minimaal het diploma Wft-Schade en indien hun functie dat vraagt Wft-Inkomen.

Daarnaast dienen medewerkers met inhoudelijk klantcontact ‘permanent actueel vakbekwaam’ te zijn. Dit betekent dat alle klantmedewerkers altijd op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op hun vakgebied.

Medewerkers worden bij aanstelling hierop getoetst en vervolgens is vakbekwaamheid een jaarlijkse toetsingsgrond.

Zorgcollectiviteiten

In de dienstenwijzer, opgesteld voor zorgcollectiviteiten, geven wij inzicht in onze werkwijze en toegevoegde waarde.
Bekijk dienstwijzer

Privacy

Voor de werkzaamheden die wij voor jou uitvoeren (overeenkomst van opdracht, maar ook om je te informeren over relevante ontwikkelingen) is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens opvragen en deze verwerken in onze administratie of advies- en offerteprogramma’s. Je moet hierbij denken aan contact- en identificatiegegevens, gegevens over je bedrijf en verzekeringsrisico’s en in sommige gevallen gegevens over je gezondheid en/of strafrechtelijk verleden.

Wij verstrekken deze informatie aan aanbieders waar wij offertes of financiële producten of diensten voor je opvragen. Daarnaast verstrekken wij deze gegevens aan partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomsten, denk aan arbodiensten, experts, schaderegelaars of taxateurs. De persoonsgegevens worden bewaard zolang wij deze nodig hebben, maar in ieder geval zo lang als dit wettelijk verplicht is of zo lang als de overeenkomst loopt. Als betrokkene heb je het recht om in te zien welke informatie wij van jou in onze administratie hebben opgeslagen. Je kunt hiertoe een verzoek indienen via info@abw.nl. Ben je van mening dat de door ons aangehouden informatie niet juist is of onterecht wordt aangehouden, dan kan je ons verzoeken om deze informatie aan te passen of te wissen. Ook kan je ons verzoeken om deze informatie niet verder te verspreiden (beperking). Wij kunnen in een dergelijk geval wel om nadere onderbouwing van je verzoek vragen, om op deze wijze vast te stellen of het verzoek juist is. Hebben wij persoonsgegevens van je ontvangen doordat je ons hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, dan kan je die toestemming te allen tijde intrekken.
Indien wij het verzoek tot inzage, wijziging, wissen of beperking niet uitvoeren, dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep in de stellen bij de Burgerlijke rechter.

Als gevolmachtigd agent maken wij ook gebruik van persoonsgegevens die afkomstig zijn van andere bronnen, zoals de stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars, voor de registratie van schadevrije jaren (roy-data) en het afhandelen van schaden (clearinghuis regres), de stichting Centraal Informatie Systeem voor het voorkomen en beheersen van fraude (FISH) en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (voertuiginformatie).

Als gevolmachtigd agent maken wij (deels) gebruik van geautomatiseerde offerte- en acceptatieprocessen. De acceptatiebeslissing is onder meer afhankelijk van de door jou aangeleverde informatie in combinatie met door ons geraadpleegde bronnen. Indien de acceptatiebeslissing voor jou negatief uitvalt kan je bij ons het verzoek indienen voor een handmatige beoordeling van jouw offerte- of verzekeringsaanvraag.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens bij ons in vertrouwde handen zijn.

Op de verwerking van uw persoonsgegevens is ons privacystatement van toepassing. De meest recente versie hiervan vind je op onze website onder het kopje Privacyverklaring.

Beloningsbeleid

Het beleid van onze ondernemingen is gericht op de lange termijn relatie met en belangen van onze klanten. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers.

Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet worden geprikkeld door de beloning tot het onzorgvuldig behandelen van klanten. Daarom ontvangen onze medewerkers uitsluitend een vast salaris.

Artikel 1:120 lid 2 Wft is op onze onderneming niet van toepassing.

Fraude

Voor een goede relatie is vertrouwen de basis. We gaan ervan uit dat je de waarheid vertelt. Helaas blijkt uit verschillende onderzoeken dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen door fraude te plegen. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat veruit de meeste klanten vinden dat we verzekeringsfraude hard moeten aanpakken, en dat is logisch. Hoe meer fraude er gepleegd wordt, hoe hoger de premie wordt. Dat willen we graag voorkomen. Daarom kijken we bij schadeclaims en bij verzekeringsaanvragen of deze terecht en juist zijn.
Lees meer

Klachtenprocedure

Uiteraard doen we ons best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien je desondanks niet tevreden bent, vragen we je dit ons direct te laten weten. Lees hoe we jouw klacht zullen behandelen.
Lees meer

Conflicterende situaties

Binnen onze groep voeren wij zowel de functie van bemiddelaar als gevolmachtigd agent uit. Onze bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat de bedrijfsprocessen van onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten van elkaar zijn gescheiden. Onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten zijn in verschillende rechtspersonen ondergebracht, met een afzonderlijke jaarrekening.

Hoewel de bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn gescheiden is er geen sprake van een zuivere taakscheiding tussen onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten, dit zou het door ons beoogde efficiencyvoordeel schaden. De bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden zijn beschreven in ons elektronisch organisatiehandboek.

Ondanks de door ons getroffen maatregelen kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als bemiddelaar. Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:
 • Wij hebben een scheiding aangebracht tussen de dagelijkse leiding van onze bemiddelingsactiviteiten en onze volmachtactiviteiten;
 • Het hoofd volmacht is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
 • Indien de in ons elektronisch organisatiehandboek genoemde procedures, werkinstructies en overige documenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist het hoofd volmacht;
 • De beslissing c.q. toestemming van het hoofd volmacht en indien nodig de toestemming van de volmachtgever wordt vastgelegd en gearchiveerd;
 • Beslissingen om af te wijken van de in het elektronisch organisatiehandboek genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:
  • Binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na (schriftelijke) toestemming van het hoofd volmacht;
  • In afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met (schriftelijke) toestemming van het hoofd volmacht en van de volmachtgever.

Premiebetaling

De premie voor jouw verzekering moet worden betaald voordat de verzekering ingaat of wordt verlengd. We kunnen deze premie van je bankrekening afschrijven, of je maakt de premie zelf over. Dit hangt af van de afspraken die wij samen hebben gemaakt. Je hebt ook de keuze uit de betaaltermijn, per maand of per jaar. Als je per maand wilt betalen, gaat dat altijd via automatische incasso.
Lees meer

Kom je er niet uit?
Neem contact met ons op!

+31 (0)88 100 26 00
info@abw.nl