Terug naar dienstenwijzer

Klachtenprocedure

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen uw klacht als onderstaand behandelen:

Definitie klacht

Het begrip klacht wordt omschreven als een formeel kenbaar gemaakte uiting van ongenoegen over een geleverde dienst of een bejegening die de klager in het contact met ons bedrijf heeft ervaren. Voorbeelden van klachten in de zin van deze regeling gaan over: onjuist advies, onjuiste informatie verstrekken, lange afhandeltermijnen van een verzoek om informatie etc. Dit alles vanuit de optiek van de klager.

Behandeling van klachten

De directie onderzoekt de klacht, eventueel in overleg met de klager en de betrokken medewerker(s). Binnen twee weken na binnenkomst van de klacht neemt de directie een standpunt in met betrekking tot de ingediende klacht en stelt de klager hiervan gemotiveerd op de hoogte (dit kan zowel in een persoonlijk gesprek als schriftelijk).

Volmachten

Klachten welke betrekking hebben op een polis in één van onze volmachten worden, bij melding aan het Klachteninstituut, overgedragen aan de betrokken volmachtgever/poolleader.

Preventie en Opleidingen

Klachten welke betrekking hebben op een advies op het gebied van Schadepreventie of één van onze trainingen kunnen worden gericht aan de directie van ABW.

Dossiervorming

Klachten worden gearchiveerd.

Indienen van klachten

Als de klacht schriftelijk of per e-mail wordt ontvangen wordt deze direct overgedragen aan de directeur. Klachten die telefonisch of mondeling worden ontvangen, worden ingevuld op een Klachtenformulier en direct, ter verdere afhandeling, overgedragen aan de directie. De directie beoordeelt de klacht en zorgt er voor dat de behandeling van de klacht, binnen 2 werkdagen na binnenkomst van de klacht, bevestigd wordt aan de klager (bevestigingsbrief).

Heb je onverhoopt een klacht?

Neem dan contact op met één van onze medewerkers.

+31 (0)88 100 26 00 info@abw.nl